Thứ bảy, 08-05-2021 9:12 AM

Chi bộ Chi cục Kiểm lâm vùng II kết nạp đảng viên

      Qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của quần chúng Bùi Văn Vũ, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, các đồng nghiệp trong đơn vị;ngày 07/01/2021 Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT đã có Quyết định số 77-QĐ/ĐU về kết nạp đảng viên cho quần chúng Bùi Văn Vũ.

      Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/07/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc quy địnhthi hành Điều lệ Đảng; được sự nhất trí của Đảng ủy Cục Kiểm lâm,ngày 03/02/2021, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm vùng II long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Bùi Văn Vũ.

Tham dự Lễ kết nạp đảng gồm đầy đủ các đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh – Chi ủy viên, Phó Chi cục trưởng

đọc Quyết định kết nạp đảng viên đồng chí Bùi Văn Vũ

    Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Bá Thanh – Chi ủy viên công bố Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Bùi Văn Vũ. Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ đồng chí Bùi Văn Vũ đã đọc lời tuyên thệ, xin hứa: “Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Không ngừng học tập, rèn luyện, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình...”

      Đồng chí Lê Duy Hượng – Bí thư Chi bộ thừa ủy quyền của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT trao Quyết định kết nạp. Thay mặt Chi ủy, Chi bộ, đồng chí Bí thư tặng hoa và chúc mừng đồng chí Bùi Văn vũ đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ và tổ đảng để cùng với các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ và tổ đảng, tổ chức thức hiện nghiêm túc có hiệu quả. Bên cạnh những công việc đó, đồng chí còn phải nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng vận động, tập hợp quần chúng. Đồng thời phân công đảng viên Bùi văn Vũ về sinh hoạt tại Tổ Đảng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và giao đảng viên chính thức trực tiếp giúp đỡ hướng dẫn, dẫn dắt đảng viên dự bị thử thách 12 thángđể trở thành đảng viên chính thức.